June 14, 2008

පිණ


පිණ
පිණ
පිණ

කෝ මේ පිණ ඇත්තටම???

June 11, 2008

සීතල මෝදු වෙලා


සීතල මෝදු වෙලා
හද පතුල ගල් වෙන්න
තව මොහොතයි
දැන්වත් එනවද
මගේ අවසන්
හුස්ම පොද
නවතින්නට කලියෙන්